Genom mitt snart 20-åriga engagemang som företagskonsult inom områden som kommunikation, affärsutveckling och ledarskap har jag mött många olika ledartyper i allt från mellanchefs- till börs-Vd-nivå. Det är klart att man lär sig att se mönster, och några saker kristalliserar ut sig ganska tydligt. En av de viktigaste lärdomarna är hur oerhört viktigt det är med tydliga, mätbara och realistiska mål. Men framför allt är det viktigt med en målbild. En målbild inkluderar, förutom målet i sig självt, också en bild av hur man ska ta sig dit. En sådan målbild måste existera för företaget/organisationen centralt. Men också för varje enskild medarbetare. Alla har rätten att kunna mäta sina prestationer mot ett mål och få känna tillfredsställelsen av att ha gjort ett bra jobb. I en organisation där målbilderna är tydliga, målen utmanande men realistiska, blir alla stimulerade att jobba hårdare. Utan piska. Det sker av egen fri vilja, för att det blir roligt att jobba. Ett ledarskap som skapar förutsättningar för dessa tydliga målbilder skapar jordmån för utveckling. Omvänt gäller också att bristen på tydliga mål och fungerande målbilder, ibland rena konfliktmål, leder till otrivsel, olust och handlingsförlamning. Det går inte att se att målen ska kunna uppnås, och Läs mer…